Verbonden Léven

1Joh.4,1-10 (4/01/2022)

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Opnieuw over de onderscheiding. Dat is een belangrijker gegeven dan we misschien vaak denken. Elke dag maken wij keuzes over wat te doen of te laten. Wie in het spoor van G-ds waarheid wil wandelen kan niet om het even wat doen. “Onderzoek dus altijd of een geest van God komt.”
En ook opnieuw krijgen we diezelfde paradox als leidraad voor de onderscheiding: Hoe weten we of een geest van G-d komt? Kijk naar de Liefde voor de mens!
Een ander element ter onderscheiding dat eerder ook al eens klonk, is de weerstand die je ondervindt. ‘De wereld’ wíl niet luisteren naar een Goede Boodschap, terwijl wie wíl luisteren meteen herkent of een aspect daarin past of niet. Bijkomende interessante vraag is natuurlijk of wij wel durven spreken …
Wie zijn kompasnaald in het krachtveld van G-ds liefde stelt – dat altijd ‘eerst’ is –, zal feilloos weten wat hem vandaag te doen of te laten staat t.a.v. zijn medemensen.

Evangelie van de dag